Privacyverklaring

Ita van Hilten
 

Een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens is heel belangrijk. Daarom heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

Adres:
Paramedisch centrum De Kolk
Kolkakkerweg 2
6706 GM Wageningen
Tel: 06-41623229
info@haptotherapie-ede-wageningen.nl

www.haptotherapie-ede-wageningen.nl

Ita van Hilten is de Functionaris Gegevensbescherming van Haptotherapie Ita van Hilten. Zij is te bereiken via  info@haptotherapie-ede-wageningen.nl

Ik verwerk persoonlijke gegevens die door jouzelf aan mij verstrekt zijn. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die gebruikt worden ten behoeve van facturering en behandelovereenkomst:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– BSN
Andere gegevens, zoals telefoonnummer en email, worden gebruikt om contact met je te kunnen leggen.

In het kader van intake en/of behandeling ben ik verplicht om een dossier bij te houden. De gegevens die hierin verwerkt worden, zijn nodig om een goed overzicht te houden over het verloop van de behandeling.

Voor het verwerken van gegevens van personen jonger dan 16 jaar is uitdrukkelijk toestemming nodig van de ouders of wettelijk verzorgende.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haptotherapie Ita van Hilten) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende wettelijk bepaalde bewaartermijnen: 15 jaar voor medische dossiervorming en 7 jaar voor facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, bijvoorbeeld bij doorverwijzing, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Haptotherapie Ita van Hilten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou verwerkt heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@haptotherapie-ede-wageningen.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen als ik je privacyrechten heb geschonden. Dit kan bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/klacht-over-de-autoriteit- persoonsgegevens

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@haptotherapie-ede-wageningen.nl 

Bij datalekken ben ik verplicht dit meteen te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.